คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถือกำเนิดจากโรงเรียนปรุงยา
หรือแผนกปรุงยาแห่งโรงเรียนราชแพทยาลัย

8 ธันวาคม พ.ศ. 2456 กำเนิดโรงเรียนปรุงยา หรือแผนกปรุงยาแห่งโรงเรียนราชแพทยาลัย ในบริเวณโรงศิริราชหรือโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน ให้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนปรุงยาจึงได้โอนย้ายสังกัดตามโรงเรียนราชแพทยาลัยเป็นแผนกปรุงยาคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย 7 มีนาคม พ.ศ.2457 กระทรวงธรรมการโดยการสนับสนุนของเภสัชกร ร้อยเอก หวาน หล่อพินิจ ให้ใช้คำว่า ” เภสัชกรรม ” แทนคำว่า ” ปรุงยา ” จึงได้เปลี่ยนเป็นแผนกหรือโรงเรียนเภสัชกรรมแผนกหรือโรงเรียนเภสัชกรรม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้
ฯลฯ เภสัชกร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

" ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
แผนกอิสระเภสัชศาสตร์"
และมีการจัดการศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร์เต็มรูปแบบ

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ ฯพณฯ เภสัชกร ดร.ตั้ว ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และรัฐมนตรีในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง มีการจัดการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เต็มรูปแบบ และมีการจัดสร้างอาคารเรียนของแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก

๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยมหิดล

ย้ายเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงเปลี่ยนชื่อคณะเป็น

" คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
เช่นในปัจจุบัน

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกเอาคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศิริราช) แผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ แผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์ และแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ได้มีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2515 ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้ายเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เช่นในปัจจุบัน

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า